Regulamin

ART. 1 Wstęp

Warunkiem korzystania z Usług serwisu mysweetlove.pl (http://mysweetlove.pl) jest dokładne zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkownika, a także prawa i odpowiedzialność Serwisu w zakresie udostępnianych Usług.

ART. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. mysweetlove.pl – portal internetowy http://mysweetlove.pl;
 2. Baza Kont – zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które są gromadzone za zgodą Użytkowników, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym;
 3. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
 4. Dane Osobowe – zgromadzone w Serwisie informacje dotyczące osoby fizycznej, przetwarzane przez mysweetlove.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
 5. Login/Nazwa Użytkownika – ciąg znaków umożliwiający identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
 6. Serwis/Portal – portal internetowy prowadzony pod domeną mysweetlove.pl;
 7. Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 8. Poczta – usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;
 9. Konto – strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać mysweetlove.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;
 10. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu;
 11. Usługa/Usługi – wszelkie świadczenia mysweetlove.pl na rzecz Użytkowników;
 12. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług.

ART. 3 Korzystanie z serwisu

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Utworzenie Konta w Serwisie odbywa się za pośrednictwem danych dostępowych z serwisu Facebook lub poprzez rejestrację z wykorzystaniem adresu email.
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez mysweetlove.pl Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez mysweetlove.pl, przekazanych podczas rejestracji w Serwisie oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
  5. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez mysweetlove.pl Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych Serwisu, wiadomości od mysweetlove.pl oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
  7. dysponuję niezbędnymi prawami w stosunku do zamieszczanych Danych na Portalu, w zakresie ich zapisywania, zamieszczania i/lub przekazywania. W szczególności gdy nie jestem właścicielem praw do zamieszczanych Danych, posiadam wszelkie niezbędne przeniesione prawa, pozwolenia, zgody i tym podobne, tj. autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Danych stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłączne prawa w zakresie własności przemysłowej, prawa w zakresie wykorzystania wizerunków artystów i wykonawców;
  8. zwalniam Serwis z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, w przypadku wystąpienia roszczeń tych osób w związku z zamieszczonymi przez mnie Danymi w Serwisie;
  9. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  10. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
  11. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez mysweetlove.pl w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
  12. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez mysweetlove.pl wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
  13. w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez mysweetlove.pl zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

ART. 4 Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez mysweetlove.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.
 2. mysweetlove.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 5. mysweetlove.pl nie udostępnia wbrew prawu Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

ART. 5 Prawa autorskie

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela serwisowi mysweetlove.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

ART. 6 Zasady korzystania z serwisu

 1. Podawane przez Użytkownika Dane przechowywane są w Serwisie w ramach Usługi hostingu (przechowywania) plików i treści.
 2. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Akceptując regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych podmiotów;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę innych Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji.
 4. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Ponadto zabronione jest:
  1. umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
  2. umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
  3. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej.
 5. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

ART.7 Odpowiedzialność

 1. mysweetlove.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 2. mysweetlove.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 3. mysweetlove.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane przez siebie Dane. Dotyczy to zarówno Danych stworzonych przez Użytkowników samodzielnie, jak i pochodzących z innych źródeł, a które za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zamieszcza, zachowuje, publikuje, i/lub przekazuje.
 6. mysweetlove.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Serwisu przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób.
 7. Odpowiedzialność w zakresie wymienionym w art 7. pkt 6. ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

ART. 8 Postanowienia końcowe

 1. mysweetlove.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, mysweetlove.pl poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016 r.
 4. Aktualny regulamin dostępny jest pod aresem http://mysweetlove.pl/regulamin

©2020 My Sweet Love

lub

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?